Privacyverklaring

Privacy gaat om de vraag “wat doet WallCatcher met uw gegevens”. In de wetgeving is hieromtrent al veel geregeld. Daarnaast vinden wij het belangrijk om hier extra voorzichtig mee om te gaan en u te informeren wat er precies met uw gegevens gebeurt. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Door het registreren bij WallCatcher, gaat u akkoord met onze Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden en dus met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door WallCatcher. WallCatcher behoudt zich daarbij het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Deze Privacyverklaring is conform de Nederlandse wetgeving op dit gebied. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1-09-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Welke gegevens gebruiken wij en wat gebeurt hiermee?
De gegevens die door WallCatcher worden verwerkt, behoren tot één van twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm wanneer u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mailadres etc.), maar ook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen (creditcardgegevens etc.): de actief verstrekte informatie. Anderzijds zijn dit de zogenaamde ‘verkeersgegevens’ van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van WallCatcher: de passief verstrekte informatie. Het doel van het verwerken van de gegevens is:

  • – het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
  • – het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
  • – (optioneel) u te kunnen verzoeken uw ervaringen met WallCatcher te delen, om u nog beter van dienst te kunnen zijn;
  • – (optioneel) het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor uw relevante informatie of              nieuwsbulletins.

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doeleinden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren. In dat geval geven wij uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden waarmee een gegevensverwerkingsovereenkomst is gesloten. In deze overeenkomst maken wij vanzelfsprekend de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

CMS WordPress WooCommerce
Onze webshop is ontwikkeld met software van CMS WordPress WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Mountain IT. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mountain IT heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting via Mountain IT
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mountain IT. Mountain IT verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij deze gegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mountain IT heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Mountain IT is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Links
De webshop van WallCatcher bevat links naar andere internetpagina’s. Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van haar producten en diensten gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op de computer van een bezoeker worden geplaatst door de bezochte internetpagina. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Overigens kunt u bij het surfen over het internet het accepteren van Cookies uitzetten in uw internetbrowser. In dat geval zal u echter niet als geregistreerd gebruiker van de WallCatcher internetpagina gebruik kunnen maken.

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze webshop is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur. Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier. Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.
Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Exact online
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact online is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact online gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van diverse pakketdiensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hun delen. De pakketdiensten gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat een pakketdienst onderaannemers inschakelt, stelt zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze webshop worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan WallCatcher op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van WallCatcher. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Uw persoonlijke gegevens
Het is altijd mogelijk om WallCatcher te vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u ons een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail vragen stellen, verbeteringen voorstellen, aanvullingen voorstellen of andere correcties sturen, die WallCatcher indien nodig zo spoedig mogelijk zal verwerken.

Privacy & Gegevensbeheer – Algemene Voorwaarden
WallCatcher houdt zich strikt aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Volgens deze wet moet u ons toestemming geven om gegevens van u op te slaan en te gebruiken. Door het plaatsen van een bestelling op onze webshop geeft u ons deze toestemming en bevestigt u dat u 16 jaar of ouder bent. Al uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen aan derden doorgegeven wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw bestelling. Dit zijn derden waarmee wij een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. WallCatcher gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen stellen. WallCatcher kan u tevens per e-mail of post op de hoogte stellen van speciale aanbiedingen en ontwikkelingen.

Tijdens het bestelproces en bij contactformulieren worden uw gegevens versleuteld verstuurd middels een SSL verbinding. Zo weet u altijd 100% zeker dat uw gegevens bij ons veilig zijn.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens
V.O.F. WallCatcher
Koarteloane 49
9298 RE Kollumerzwaag
Nederland
085-8081536
[email protected]
www.wallcatcher.com

De waardering van www.wallcatcher.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 653 reviews.

TEXTIEL IN FRAME: TWEEDE DOEK GRATIS

TWEEDE DOEK GRATIS!!